Nic-004 آراز آرزو دارد کت شلوار و کفش داشته باشد

650,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

آراز کلاس سوم ابتدائی در خانواده چهار نفره یک برادر دارد، پدرش کشاورز می‌باشد مادر آراز دیسک گردن و دیسک کمر دارد.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور