Roz ریحانه به مای بی‌بی و لوازم شستشو نیاز دارد

2,000,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

ریحانه۱۷ساله است. ریحانه بیماری اوتیسم دارد.ریحانه درکنار مادربزرگ پیر خود زندگی می کند،پدر ریحانه، ریحانه را قبول نکرده و همسر ودختر خود راترک کرد،بعد از چند سال سرطان می گیرد ومیمیرد.مادر ریحانه ازدواج کرده و همسرش ریحانه را قبول نمی کند،به همین دلیل ریحانه درکنار مادربزرگ پیر خود زندگی می کند.ریحانه قادر به صحبت کردن نیست و فلج است.فقط میشنود.مادر بزرگ ریحانه خیلی وابسته ریحانه است واز همان کودکی از ریحانه تا به حال مراقبت می کند.به دلیل پیری ودیگر توان نداشتن کار کردن نمی تواند لباس های ریحانه را بشویید ونیازمند یک لباس شویی است.منزلشان دربروجرد است.و پدر بزرگ ریحانه که تنها کمک خرج خانه بود فوت کرده.هیچ مرکز نگهداری دربروجرد نیست که به آنجا برود وحتی اگر بود هزینه آن را نداشتند.هیچ کمک مالی ندارد.ریحانه نیاز شدیدی به تهیه مای بی بی و لوازم شستوشو دارد.چون مادربزرگ دیگر توان پرداخت هزینه های ریحانه را ندارد و هیچ کسی از ریحانه مراقبت نمی کند.مادربزرگ ریحانه نگران این است بعداز آن چی کسی از او نگهداری خواهد کرد.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :