023-Far حسین آرزوی داشتن یک جفت کفش و کیف دارد

500,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو:

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

خانواده در حاشیه شهر اصفهان در یک خانه اجاره ای ۵۰ متری ساکن هستند. پدر اعتیاد دارد و بیکار است. مادر فرزند دوم خود را باردار است و تغذیه مناسبی ندارد.

ناموجود

توضیحات

گزارش برآورده شدن آرزو:

تصاویر برآورده شدن آرزو :

تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :