آرزوهای برآورده نشده

شما می‌توانید یک آرزو را انتخاب کنید و پرداخت مبلغ مربوط به آن را انجام دهید تا مددکار ما آن را تهیه کند و به دست کودک برساند. گزارش کامل شامل اسناد مالی و تصاویر نیز برای شما ارسال می‌شود.