نحوه همكاری ما با موسسات نيكوكاری

خانه آرزوها (موسسه خيريه غنچه‌های سرزمين من) با افتخار آمادگی دارد تا با موسسات نيكوكاری كه در حوزه كودكان فعاليت دارند، همكاری‌ داشته باشد و اولويت با موسساتی است كه دارای ارزش‌های اخلاقی مشترک با ما هستند. از جمله:

شفافيت مالی دارند.
حسابرسی دقيق دارند. (ترجيحا حسابرس رسمی قسم خورده)
از سطح پاسخگويی و گزارش‌دهی خوبی در قبال جامعه حاميان مالی برخوردارند.

حداقل يكی از استانداردهای كيفيت ارائه خدمات موسسات خيريه را دارند.
رفتار پرسنل، مددكاران و داوطلبان موسسه خيريه با كودكان تحت پوشش و خانواده‌های مددجو، بايد با شاخص‌های ارزيابی رفتار، كردار و گفتار مطلوب كودكان، هماهنگی داشته و پيرو دستورالعمل‌های مدون شده‌، مطابق با منشور اخلاقی سازمان باشد و خارج از شعارهای نمايشی، به طور عمیق در سازمان نيكوكاری به عنوان الگوی جاری، ملاک عمل باشد.