Far-027 زهرا آرزو دارد برای زمستان خودش هودی و مادرش پالتو داشته باشد

990,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو:

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

خانواده در یکی از روستاهای حاشیه شهر اصفهان ساکن هستند. پدر خانواده پیر و بیمار و از کارافتاده است. مادر خانواده همسر دوم است و کارگر یک باغ است و ناراحتی کلیه دارد. درآمد ماهیانه اش ماهی ۴۰۰۰۰۰۰ تومان است که ۲۵۰۰۰۰۰ تومان آن هر ماه هزینه داروی خودش و شوهرش می شود. خواهر و برادرهای زهرا همه ازدواج کردند و فقط او با پدر و مادرش زندگی می کند. تمام مسئولیت خانه به عهده زهرا است و گاهی هم در باغ به مادرش کمک می کند. چون تغذیه مناسبی ندارند همگی بسیار ضعیف هستند.

ناموجود

توضیحات

گزارش برآورده شدن آرزو:

تصاویر برآورده شدن آرزو :

تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :