Far-065 سحر آرزوی داشتن صندلی و میز تحریر دارد

5,000,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/07/18

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/09/21

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/09/21

گزارش مددکار: 

خانواده ۴ نفره در شهر گلدشت اصفهان در یک منزل اجاره ای فرسوده ساکن هستند. پدر خانواده کارگر روزمزد و بیمار اعصاب و روان است و به سختی اجاره خانه و هزینه های زندگی و تحصیل فرزندان را تامین می کند.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

گزارش برآورده شدن آرزو:

تصاویر برآورده شدن آرزو :

تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :