Far-082 آرنیکا آرزوی لباس و کفش نو دارد‌.

2,000,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/12/25

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

آرنیکا هفت سال دارد و به همراه برادر و خواهر و مادرش در یک اتاق سی متری در خانه مادربزرگشان زندگی می کنند. پدر خانواده بیکار و دچار ناراحتی اعصاب و روان شدید است، دو همسر دارد که با همسر دومش زندگی می کند. مادر آرنیکا خانه دار است و دچار بیماری کلیوی ،دیابت ،سیلیاک است که توان تامین مخارج درمان را ندارد. تنها منبع درآمدشان از کارت یارانه و کمک های مادربزرگ شان است که مستمری بگیر بهزیستی است. وضعیت اقتصادی و روحی خانواده به شدت نابسامان است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

گزارش برآورده شدن آرزو:

 

تصاویر برآورده شدن آرزو :

تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :