Ha-14 آرزوی داشتن دوچرخه صورتی

3,000,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/12/24

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

ترانه سه سال دارد .پدر از بدو تولد او و مادرش را رها کرده و مادر به همراه ترانه دست فروشی می‌کرده و شب ها به خوابگاه ها می‌رفتند که به کمک مددکاری به مرکز نگهداری مادر و کودک فرستاده شدند و در حال حاضر هر دو تحت درمان و آموزش هستند.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

هانیه صادقی