ns-057 بنیامین آرزوی توپ فوتبال دارد.

850,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/10/20

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار:

بنیامین 10 سال دارد. پدر و مادرش از یکدیدگر متارکه کردند. بنیامین، سرپرستی دو فرزند خود را بر عهده دارد. این خانواده سه نفره در خانه شخصی خود در شهر قادرآباد زندگی می کنند.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :