Roz محمد آرزوی داشتن کفش نو دارد

420,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

محمد ۱۲ سال دارد. شغل پدر مسافرکشی است. مادر بیکار است. محمد ۲ برادر دیگر دارد. سقف خانه چوبی است و خانه بسیار قدیمی است. خانواده کمک مالی ندارد. منزلشان در روستایی دور از شهر بروجرد است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :