Roz معراج آرزو دارد کاپشن و کفش داشته باشد

1,250,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

معراج ۱۳ساله است.معراج همراه با برادر کوچکتر خود وپدر ومادرش در منزل پدربزگشان زندگی می کنند.پدر معراج از پای چپ معلول است وقادر به کار کردن نیست.مادر بیماری تشنج دارد.مادر بیماری کلیه وروده دارد.۲۰ سال است که خانواده حتی قادرنبوده منزلی برای خود مهیا کند.آنها درمنزل قدیمی ساز پدربزرگ بچه هازندگی می کنند.مادربخاطر بیماری ها ۴روز درکما بوده است.مادر در ماه ۴ بار یابیشتر حالش خراب می شود ودربیمارستان بستری می شود.خانواده هیچ کمک مالی ندارد،منزل آنهادر روستایی است که ۱۵کیلومترازشهربروجرد دوراست.و رفت آمد از آنجا بسیار سخت است.پدربزرگ پیربچه ها خرج خوراک خانواده پسرش را تنها می تواند پرداخت کند.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی