Roz-0132 پرنیا آرزوی داشتن پافر دارد

1,200,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/07/15

تاریخ برآورده شدن آرزو:

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

پرنیا ۱۴سال دارد ،همراه خواهر کوچکتر خود و پدرو مادرش زندگی می کنند، پدر افسردگی دارد و هیچ کاری نمی کند ،تمام خرج خانه و فرزندان بر دوش مادر است و مادر نیز با کارگری و سبزی پاک کردن خرج خانه را به سختی تامین می کند. پرنیا می گویید که دوستانم هر سال جدید که ما به مدرسه میرویم لباس های نو و تازه دارند اما من هر لباس را ۳سال باید نگهداری کنم و برای همین آرزو دارم مانند دوستم یک پافر نو داشته باشم.منزلشان در خانه ای اجاره ای در حومه شهر بروجرد است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی