Roz0219 زهرا آرزوی داشتن کفش نو دارد

2,080,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1403/01/04

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

زهرا ۱۴ سال دارد ، همراه پدر و مادرش زندگی می کند ، یک برادر و خواهر کوچکتر از خودش نیز دارد ، پدر از روی بیکاری منزلشان را به روستایی دور از شهر خرم اباد برده و در انجا مشغول به کارگری شده است ، رفت امد به انجا خیلی پرهزینه است ، و هیچ گونه کمک مالی ندارند

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

موجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 

 

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

 

 

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی