Nic-010 سیپان آرزوی کفش زمستانی دارد

500,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

سیپان کلاس سوم ابتدائی در خانواده ۴ نفره یک برادر کوچکتر دارد، پدر سیپان در روستا یک مغازه جوشکاری دارد و بنا به شرایط منطقه کار جوشکاری کم بوده و توانایی باز کردن جوشکاری در شهر را ندارد

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور