Nic-014 انیس آرزوی داشتن لباس نو دارد

600,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

انیس ۱۰ سال دارد. پدر انیس مصرف کننده است. انیس با پدر بزرگ و مادر بزرگ خود در خانه ای استیجاری زندگی می کند.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور