Nic-016 حامد آرزوی داشتن لباس نو دارد

600,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

حامد ۷ سال دارد. او در یک خانواده پنج نفره زندگی می کند. پدر خانواده راننده ی تاکسی اینترنتی است. آنها مستاجر هستند. وضعیت مالی خانواده ضعیف است و قادر به تهیه پوشاک نو نیستند.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور