طرح توزیع شیرخشک

با افزايش قيمت شير خشک، بسياری از خانواده‌ها که نوزاد و يا كودكان شيرخوار دارند، به كمک ما برای تهيه و توزيع شيرخشک نياز دارند.
توزیع شیر خشک، با ارائه کارت صادره از سوی خانه آرزوها و توسط داروخانه‌های طرف قرارداد انجام می‌شود.
سهمیه دریافت شیر خشک برای کودکان زیر یک سال، ماهانه چهار قوطی و برای کودکان زیر دو سال، ماهانه پنج قوطی است.